Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि २०८०

प्रदेश आयोजना बैंक सञ्_चालन कार्यविधि २०८० 

2 प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि २०८०

प्रदेश आयोजना बैंक सञ्_चालन कार्यविधि २०८० 

3 प्रदेश आयोजना बैंक सञ्_चालन कार्यविधि २०८०

प्रदेश आयोजना बैंक सञ्_चालन कार्यविधि २०८० 

4 प्रदेश आयोजना बैंक सञ्_चालन कार्यविधि २०८०

प्रदेश आयोजना बैंक सञ्_चालन कार्यविधि २०८० 

5 प्रदेश योजना आयोग ( कार्य सञ्‍चालन तथा गठन) आदेश, २०७५

प्रदेश योजना आयोग ( कार्य सञ्‍चालन तथा गठन) आदेश, २०७५

6 प्रदेश योजना आयोग ( कार्य सञ्‍चालन तथा गठन) आदेश, २०७८ तेस्रो संसोधन

प्रदेश योजना आयोग ( कार्य सञ्‍चालन तथा गठन) आदेश, २०७८ तेस्रो संसोधन

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.