E-mail ID परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा

सूचना

यस आयोगको आधिकारिक E-mail ID परिवर्तन गरी info.ppc@p1.gov.np कायम गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ ।