पूर्व उपाध्यक्ष र सदस्यहरू

श्री सुबोधराज प्याकुरेल

उपाध्यक्ष

डा. पूर्ण कुमार लोक्सोम

सदस्य

श्री मिना भण्डारी

सदस्य